Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép Hộp ( Hộp Chữ Nhật - Hộp Vuông)

THÉP HỘP 400x600/ 600x400 DÀY 10LI

THÉP HỘP 400x600/ 600x400 DÀY 10LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 400x600/ Thép hộp 600x400 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất.
Thép hộp 400x600/ Thép hộp...
THÉP HỘP VUÔNG 140X140

THÉP HỘP VUÔNG 140X140

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 140X140 độ dầy từ 2.5ly đến 12ly ( 2.5mm đến 12mm ).
THÉP HỘP VUÔNG 140X140X4

THÉP HỘP VUÔNG 140X140X4

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 140X140X4, 3, 5, 6, 8, 10 ly.
THÉP HỘP 80X100/ THÉP HỘP 100X80

THÉP HỘP 80X100/ THÉP HỘP 100X80

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 80x100/ Thép hộp 100x80 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Bao gồm:
Thép hộp 80x100...
THÉP HỘP 80x100/ 100x80 DÀY 5LI

THÉP HỘP 80x100/ 100x80 DÀY 5LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 80x100/ Thép hộp 100x80 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất.
Thép hộp 80x100/ Thép hộp...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80x100 DÀY 5LI

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80x100 DÀY 5LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 80x100 dày 5li theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất.
Thép hộp chữ nhật...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80x100 DÀY 6LI

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80x100 DÀY 6LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 80x100 dày 6li theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất.
Thép hộp chữ nhật...
THÉP HỘP 80x100/ 100x80 DÀY 6LI

THÉP HỘP 80x100/ 100x80 DÀY 6LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 80x100/ Thép hộp 100x80 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất.
Thép hộp 80x100/ Thép hộp...
THÉP HỘP 100X250/ THÉP HỘP 250X100

THÉP HỘP 100X250/ THÉP HỘP 250X100

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 100x250/ Thép hộp 250x100 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất.
THÉP HỘP 50X150/ THÉP HỘP 150X50

THÉP HỘP 50X150/ THÉP HỘP 150X50

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 50x150/ Thép hộp 150x50theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất.
THÉP HỘP 50X150/ THÉP HỘP 150X50 DÀY 2.7LI , 3LI, 4LI, 5LI

THÉP HỘP 50X150/ THÉP HỘP 150X50 DÀY 2.7LI , 3LI, 4LI, 5LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 50x150/ Thép hộp 150x50 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Thép hộp 50x150 có độ...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100X250X5

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100X250X5

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 100x250x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất.
THÉP HỘP 100X250X6/ 250X100X6

THÉP HỘP 100X250X6/ 250X100X6

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 100x250x6/ 250x100x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất.
THÉP HỘP ĐEN 150X200/ THÉP HỘP 200X150

THÉP HỘP ĐEN 150X200/ THÉP HỘP 200X150

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 150x200/ Thép hộp 200x150 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Bao gồm:
Thép hộp 150x200...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50X150X4/150X50X4

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50X150X4/150X50X4

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 50x150x4/ Thép hộp 150x50x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Dung size hàng...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50X150X5/150X50X5

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 50X150X5/150X50X5

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 50x150x5/ Thép hộp 150x50x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Dung size hàng...
THÉP HỘP ĐEN 150X200X6

THÉP HỘP ĐEN 150X200X6

Thép Xuyên Áchuyên cung cấp Thép hộp đen 150x200x6/ Thép hộp 200x150x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Thép hộp 150x200/ Thép hộp...
THÉP HỘP ĐEN 200X150X6

THÉP HỘP ĐEN 200X150X6

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp đen 150x200x6/ Thép hộp 200x150x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Thép hộp 150x200/ Thép...